İrtibat Bürolarının VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

İrtibat Bürolarının VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

Türkiye'deki İrtibat Büronuzun KVKK kapsamındaki sorumluluklarını öğrenmek için IstanbulCPA ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye veri koruma mevzuatı olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş; mevzuatla birlikte Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin Türk Anayasası ile daha önce güvence altına alınan kişisel verileri bu konuya ilişkin bir kanun ile korunmaya başlanmıştır. Bu Kanun ile kişisel verinin, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ve kişisel veriler ile ilgili diğer hususların çerçevesi çizilmiştir.

Bu kapsamda veri sorumluları için getirilen yükümlülüklerden biri Kanun'un 16'ncı maddesine göre Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("VERBİS") kaydolmak ve sicile bildirimde bulunmaktır.

Kanun kapsamında veri sorumlusu "Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu, Türkiye'de mukim bir tüzel kişi olabileceği gibi, Türkiye dışında mukim bir tüzel kişi de olabilir. Bununla birlikte Türkiye'de yerleşik veri sorumlusu, faaliyetlerini yurt dışında mukim bir merkeze bağlı olarak yürütebilir.

Türkiye'de yerleşik ve yurt dışında bir merkeze bağlı bir tüzel kişinin veri sorumlusu sayılması için dış ilişkilerinde bağımsız, yer ve yönetim ayrılığına sahip olarak, kendi nezdinde işlediği kişisel verilerle ilgili veri işleme amaç ve vasıtalarını belirlemesi ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olması gerekir.

Bir işletmenin dış ilişkilerde bağımsız olması, merkezin yaptığı türde işlemleri üçüncü kişilerle münferiden yapma yetkisine sahip olmasını ifade etmektedir. Yönetim ayrılığına sahip olması ise, tek başına ticari işlem yapmaya yetkili olduğundan merkezden ayrı bir yönetime sahip olması gerekliliğini ifade etmektedir.

Bu bilgiler ışığında, İrtibat Bürolarının, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve VERBİS'e kayıt hakkında yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla İrtibat Bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

Buna göre İrtibat Büroları, ticari faaliyet dışında haberleşme, fizibilite araştırması yapma, sosyal ve kültürel alanlarda bazı çalışmaları yürütme, şirketler arasında birleşme ve devirler için ön hazırlık yapma, tanıtım ve reklam, ülkedeki iş olanaklarını yakından takip etme ve bu konular hakkında merkeze bilgi verme amacı doğrultusunda açılan bürolar olması gerekçesiyle bağımsızlık ve yönetim ayrılığı şartlarını sağlamamaktadır. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak VERBİS kayıt yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Bu husus Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 23/07/2019 tarihli 2019/225 sayılı kararında açıkça belirtilmiştir.

Ancak, VERBİS'e kayıt yükümlülüğü kanun kapsamında getirilen yükümlülüklerden yalnızca biridir ve bu yükümlülüğün getirilmesindeki temel amaç, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınarak kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verileri muhafaza ederek güvenliğini sağlamaktır. Kanun kapsamında sayılan tedbirlerin alınması yalnızca veri sorumlularının yükümlülüğü olmadığından İrtibat Bürolarının da Kanun'la uyumlu olma yükümlülüğü bulunmaktadır ve tüm faaliyetlerini hukuka uygun şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, İrtibat Bürolarının bağlı bulunduğu yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, Türkiye'deki İrtibat Bürosu eliyle işlenen veriler bakımından, doğrudan veri sorumlusudur. Bu kapsamda bu veri sorumlularının, Kanun'a uyumlu olma ve Türkiye'de bir veri sorumlusu temsilcisi atayarak VERBİS'e kaydolma yükümlülükleri bulunmaktadır. Veri sorumlusu temsilcisi atama ve VERBİS'e kaydolmaya ilişkin detaylı bilgiye linkte yer alan makalemizden ulaşabilirsiniz.

İrtibat Bürolarının KVKK yükümlülüğü ile ilgili destek ve daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.